.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .

.:: تـا تلآقــیــ دو نــگـاهــ ::.

یکـــ تو وسط زندگی اَم گم شده است .


دلــم دیدار میخــواهـد ، در انــبوه سـیاهـی ها

جهــانم بــا جــهانـت گفته هـا دارد
نشـانـم مانده در چنگِ دوراهـی ها ...

جهــان تاریــک کنــار وسعـت حالــم مـنم تنهــا
حضوری از حضـور روشنـی ها نیـست
غــرورم گیـج و سردرگــم در انـبوه تبـاهـی هـا ...

پ.ن1: دلـم_آغاز_میخواهد
پ.ن2:دوصفـر : دوصفـر

الف_ لام _ ناز :)